Gebruiksvoorwaarden

Dank u voor het bezoeken van www.snapfitness.nl (deze "site"), eigendom van en beheerd door Lift Brands, Inc. of éen van zijn volledige dochterondernemingen ("Lift Brands", "wij", "ons" en "onze"). Deze gebruiksvoorwaarden ("gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing indien u gebruik maakt van deze site.

Ingangsdatum

December 2016

Uw aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers van deze site. Door het gebruik van deze site stemt u in met het navolgen van deze gebruiksvoorwaarden en bent u hieraan gebonden. Indien u er niet instemt met deze gebruiksvoorwaarden, krijgt u geen toegang tot deze site en kunt u deze site niet gebruiken.

Vragen met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden

Neem bij vragen over deze site of deze gebruiksvoorwaarden contact met ons op via
e-mail privacy@liftbrands.com of per post naar 2411 Galpin Court, Suite 110, Chanhassen, MN, VS 55317.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen veranderen

Wij behouden ons het recht om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken of te veranderen, door het plaatsen van een bijgewerkte versie van deze gebruiksvoorwaarden achter de link "Gebruiksvoorwaarden" onderaan iedere pagina van deze site. Deze veranderingen gaan in op de datum waarop we de herziene versie op deze site plaatsen. Indien u deze site blijft gebruiken nadat we een herziene versie van de gebruiksvoorwaarden hebben geplaatst, betekent dat u instemt met deze herziene versie van deze gebruiksvoorwaarden.

Wij werken de "ingangsdatum" bovenaan deze pagina bij wanneer deze gebruiksvoorwaarden zijn veranderd. Controleer de ingangsdatum om te weten of deze gebruiksvoorwaarden zijn herzien sinds uw laatste bezoek.

U kunt de huidige versie van deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde inzien door te klikken op de link "Gebruiksvoorwaarden" onderaan iedere pagina van deze site.

Uw aanvaarding van ons privacybeleid

Door deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, stemt u in met onze voorwaarden www.snapfitness.nl/privacy-policy/ welke expliciet hierin zijn opgenomen. Lees ons privacybeleid zorgvuldig door voordat u deze site gebruikt. Alle persoonlijke informatie die u aan ons doorgeeft via deze site zal in overeenstemming met ons privacybeleid behandeld worden.

Uw instemming met andere Lift Brands overeenkomsten

We kunnen u ook vragen aanvullende regels of richtlijnen op te volgen of aan andere voorwaarden te voldoen om u aan te melden voor het gebruik van verschillende functies of onderdelen van deze site die met een wachtwoord zijn beschermd, om deel te nemen aan bepaalde aanbiedingen of activiteiten beschikbaar via deze site, of om andere redenen. In dat geval wordt expliciete toestemming gevraagd voor deze aanvullende voorwaarden, bijvoorbeeld door het aanvinken van een vakje of het klikken op een knop met "Ik ga akkoord". Een dergelijke overeenkomst wordt ook wel "doorklikovereenkomst" genoemd. Als voorwaarden van een doorklikovereenkomst verschillen van de voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden, dan zijn de voorwaarden van de doorklikovereenkomst aanvullend op of vervangen ze deze gebruiksvoorwaarden, maar alleen voor zaken die vallen onder de "doorklikovereenkomst".

Eigendom van deze site en de inhoud ervan

Deze site, inclusief alle software en codes die het bevat of die gebruikt worden voor de werking van deze site en alle teksten, foto's, beelden, illustraties, tekeningen, geluidsopnamen, video's, videoclips en ander materiaal beschikbaar op deze site, inclusief en zonder beperkingen op de inhoud, ingediend door gebruikers van deze site (gemeenschappelijke "Inhoud"), is beschermd door de intellectuele eigendomswet en andere wetten, inclusief en zonder beperkingen door de wetten van de Verenigde Staten en andere landen. Alle inhoud en daarin aangegeven intellectuele eigendomsrechten zijn eigendom van Lift Brands, of het materiaal is toegevoegd met toestemming van de eigenaar van de rechten en is beschermd volgens de toepasbare auteurs- en merkrechten.

De aanwezigheid van inhoud op deze site geldt niet als een verklaring van afstand van enig recht op dergelijke inhoud. U krijgt geen eigendomsrechten tot dergelijke inhoud die u via deze site bekijkt. Tenzij anders bepaald, mag deze inhoud op geen enkele manier gebruikt, gekopieerd, gereproduceerd, verspreid, opnieuw uitgegeven, gedownload, gewijzigd, getoond, geplaatst of doorgegeven worden, inclusief maar niet beperkt tot elektronisch, mechanisch, via kopieën, opnamen of anderszins, zonder expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming.

Toestemming wordt hierbij als gegeven beschouwd voor zover noodzakelijk om op een rechtmatige manier gebruik te maken van deze site en om delen van deze site op tijdelijke basis weer te geven, te downloaden of af te drukken en uitsluitend voor persoonlijk, educatief, niet-commercieel gebruik, indien u (i) de inhoud niet verandert; (ii) u alle auteursrechten en andere eigendomsrechten van de inhoud respecteert en
(iii) u de inhoud niet kopieert of op een netwerkcomputer plaatst of de inhoud via enige media uitzendt.

Bovendien mag u geen persoonlijk informatie van leden van de site verzamelen, op een elektronische of andere manier, voor gebruik bij marketing of telemarketing toepassingen of met het doel ongewenste e-mails naar deze leden te versturen. U mag geen enkele pagina van deze site aanpassen en u mag zonder voorafgaande toestemming naar geen enkele pagina dan de startpagina van deze site een link maken.

Uw feedback

In deze gebruiksvoorwaarden verwijst "Feedback" naar de inhoud die u op of via deze site plaats die specifiek gaat over hoe we deze site en de producten en diensten die we via deze site beschikbaar maken, kunnen verbeteren. De feedback die u ons via deze site geeft is en blijft ons exclusief eigendom. Met uw feedback geeft u ons alle wereldwijde rechten, eigendomsrechten en belangen van uw feedback, inclusief alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van uw feedback. We zijn gerechtigd om de feedback die u voor welke reden dan ook hebt gegeven, zonder beperking en zonder uw hiervoor op enige wijze te compenseren naar de praktijk om te zetten, te exploiteren, te gebruiken, te kopiëren, openbaar te maken, tentoonstellen of te publiceren, verspreiden, verbeteren en aan te passen. Daarom vragen wij u ons geen feedback te sturen die u niet aan ons wilt overdragen.

Verwijdering van inhoud

Over het algemeen. U kunt een verzoek indienen tot het verwijderen van inhoud die u aanstootgevend vind door ons een e-mail te sturen op privacy@liftbrands.com of door een brief te sturen naar 2411 Galpin Court, Suite 110, Chanhassen, MN 55317. We hebben geen enkele verplichting om de inhoud van de site te verwijderen louter en alleen wegens een verwijderingverzoek. We zullen dergelijke verzoeken bekijken en we zullen inhoud verwijderen waarvan wij vinden dat deze verwijderd moet worden, naar ons eigen goeddunken en in overeenstemming met onze gebruiksvoorwaarden en van toepassing zijnde wetgeving. Let wel, als de inhoud al verspreid is naar andere websites of in andere media gepubliceerd is, kunnen wij het mogelijk niet terughalen en verwijderen. Ook kan een back-up of overgebleven kopie van de inhoud die we van deze site verwijderen nog op een back-up server staan.

Schending van auteursrechten: Lift Brands schendt de auteursrechten van anderen niet willens en wetens en geeft anderen ook geen toestemming om de auteursrechten van anderen te schenden. We zullen materiaal dat hier inbreuk op maakt of als we ons bewust worden van omstandigheden waarbij inbreuk duidelijk is, onmiddellijk verwijderen of de toegang hiertoe onmogelijk maken.

Indien u een verzoek tot het verwijderen van inhoud indient omdat uw auteursrechten geschonden zijn, weet dan dat eigenaren van auteursrechten die denken dat materiaal dat op het internet staat inbreuk doet op hun rechten volgens de auteurswet van de VS, een beroep kunnen doen op de Digital Millennium Copyright Act van 1998 (de "DMCA"). Indien u van mening bent dat uw eigen werk, of het werk van derden voor wie u toestemming hebt om op te treden, op deze site staat of anderszins is gekopieerd of beschikbaar is gemaakt op deze site op een manier die inbreuk doet op auteursrechten, neem dan onmiddellijk contact op met onze auteursrechtenagent. Uw bericht moet schriftelijk zijn en voorzien zijn van

  • een elektronische of geschreven handtekening van de eigenaar van de auteursrechten of van de persoon die toestemming heeft om namens de eigenaar van de auteursrechten te handelen;
  • een beschrijving van het werk met auteursrechten waarop volgens u inbreuk is gedaan;
  • een beschrijving van waar het materiaal, waarvan u aangeeft dat er inbreuk op is gedaan, staat op de site (inclusief de URL, titel en/of artikelnummer indien van toepassing, of andere identificerende kenmerken);
  • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en, indien u niet de eigenaar bent van de auteursrechten, de naam van de eigenaar; en
  • een schriftelijke verklaring van u dat u in goed vertrouwen meent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van de auteursrechten, zijn/haar agenten of de wet; en
  • een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw bericht klopt en dat u de eigenaar bent van de auteursrechten of dat u toestemming hebt om namens de eigenaar van de auteursrechten te handelen.

Over het algemeen is het niet mogelijk om u persoonlijk te identificeren met de informatie die we verzamelen via deze webtechnologieën. Maar indien u een profiel heeft aangemaakt op deze site, kunnen we de informatie die we verzamelen via deze webtechnologieën koppelen aan andere informatie waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kan worden.

Uw verklaring moet als volgt geadresseerd worden:

Lift Brands, Inc.
Ter attentie van: Auteursrechtenagent
2411 Galpin Court, Suite 110
Chanhassen, MN 55317
copyright@liftbrands.com

Berichten van een eigenaar van de auteursrechten of een persoon met toestemming om namens hem/haar te handelen die niet voldoen aan de DMCA-vereisten worden niet toereikend geacht en zullen door ons beoordeeld worden als niet bekend zijnde feiten of omstandigheden waarbij overtredend materiaal of acties duidelijk zijn.

Handelsmerken

De Lift Brands namen en logo's, alle product- en dienstnamen, alle pagina titels, speciale illustraties, pictogrammen op knoppen en alle handelsmerken, dienstmerken en logo's die op de site te zien zijn, zijn tenzij anders vermeld, handelsmerken (geregistreerd of niet), dienstmerken en/of bedrijfsstijlen van Lift Brands (de "Lift Brands merken"). Alle andere handelsmerken, productnamen, bedrijfsnamen, logo's, dienstmerken en/of bedrijfsstijlen die vermeld, weergegeven, genoemd of anderszins aangeduid zijn op deze site, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. U hebt geen toestemming om de Lift Brands merken op enige manier weer te geven of te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U hebt geen toestemming om handelsmerken, productnamen, bedrijfsnamen, logo's, dienstmerken en/of bedrijfsstijlen van andere eigenaren die voorkomen op deze site weer te geven of te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van deze eigenaren. Het gebruik of misbruik van Lift Brands merken of andere handelsmerken, productnamen, bedrijfsnamen, logo's, dienstmerken en/of bedrijfsstijlen of ander hierin opgenomen materiaal, behalve zoals hierin toegestaan, is expliciet verboden. U mag vooral geen enkel handelsmerk van deze site gebruiken als "hot"-link zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het handelsmerk.

Uw verplichtingen

Gelet op uw gebruik van deze site, stemt u ermee in ware, juiste, actuele en volledige informatie over uzelf te geven en deze informatie bij te werken indien nodig.

Ieder account dat u via deze site aanmaakt behoort u persoonlijk toe en mag door niemand anders gebruikt worden. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw wachtwoord en gebruikersnaam en u bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw wachtwoord of gebruikersnaam plaatsvinden door u of iemand anders die uw gebruikersnaam of wachtwoord gebruikt, al dan niet met uw toestemming. U stemt ermee in uw wachtwoord onmiddellijk te veranderen wanneer u denkt dat uw wachtwoord in gevaar is gebracht of zonder toestemming gebruikt is. U stemt er ook mee in ons onmiddellijk te informeren van duidelijke veiligheidsinbreuken zoals verlies, diefstal, bekendmaking of gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord zonder uw toestemming, door ons een e-mail te sturen op privacy@liftbrands.com. Tot wij op deze manier zijn geïnformeerd blijft u aansprakelijk voor gebruik van uw account zonder uw toestemming.

U stemt ermee in om deze site te gebruiken op een manier die in overeenstemming is met alle van toepassing zijnde regels en voorschriften. U stemt ermee in geen computervirussen, Trojaanse paarden, wormen of iets anders ontworpen om het normaal functioneren van een computer te verstoren, onderbreken of ontregelen via deze site te uploaden of door te sturen. Informatie op deze site wijzigen, ermee knoeien of deze veranderen of de toegang of beschikbaarheid van deze site belemmeren is strikt verboden. We behouden ons alle voor ons beschikbare rechten en rechtsmiddelen voor.

DISCLAIMERS

WE GEVEN GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT
DEZE SITE OF DE INHOUD DAARVAN, OF ANDERE PRODUCTEN OF DIENSTEN BESCHIKBAAR OP OF DIE VIA DEZE SITE WORDEN GEPROMOOT. DEZE SITE
EN DE GEHELE INHOUD ERVAN WORDT "IN DE HUIDIGE STAAT" EN "OP BASIS VAN BESCHIKBAARHEID" AANGEBODEN, ZONDER ENIGE VERKLARINGEN
OF GARANTIES. VOOR ZOVER DE WET DIT TOELAAT, WIJZEN LIFT BRANDS,
DE AANGESLOTEN MAATSCHAPPIJEN, HUN DIENSTVERLENERS EN LICENTIEGEVERS ALLE EXPLICIETE, IMPLICIETE, ALS GEVOLG VAN STATUUT, AANGEPASTE, IN BEHANDELING OF IN UITVOERING ZIJNDE OF ENIGE ANDERE VERKLARINGEN EN GARANTIES MET BETREKKING TOT DEZE SITE, DE
INHOUD ERVAN EN ALLE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE VIA DEZE SITE BESCHIKBAAR ZIJN GEMAAKT AF. ZONDER AFBREUK TE DOEN AAN DE ALGEMENE GELDIGHEID VAN HET VOORGAANDE, WIJZEN LIFT BRANDS,
DE AANGESLOTEN MAATSCHAPPIJEN, HUN DIENSTVERLENERS EN LICENTIEGEVERS ALLE VERKLARINGEN EN GARANTIES VAN (A) EIGENDOM, NIET-SCHENDING, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL; (B) GEKOPPELD AAN DE VEILIGHEID VAN DEZE SITE; (C)
DAT DE INHOUD OF ANDERE INFORMATIE OP DEZE SITE OF ANDERE SITES WAARAAN DEZE IS GEKOPPELD JUIST, COMPLEET OF ACTUEEL IS; OF (D)
DAT DEZE SITE VEILIG OF ZONDER ONDERBREKING OF FOUTEN WERKT AF.

WIJ VERKLAREN OF GARANDEREN NIET DAT DEZE SITE, DE SERVERS OF UITZENDINGEN VAN ONS OF VIA DEZE SITE VRIJ ZIJN VAN SCHADELIJKE ONDERDELEN (INCLUSIEF VIRUSSEN).

HOEWEL LIFT BRANDS STREEFT NAAR NAUWKEURIGHEID, BIEDT HET GEEN GARANTIE VAN NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN INFORMATIE OF ENIGE DATABASE OP DEZE SITE. LIFT BRANDS IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR EN ONDERSCHRIJFT DE VERKLARINGEN, ADVIEZEN EN MENINGEN VAN ANDERE DAN DOOR LIFT BRANDS BEVOEGDE WOORDVOERDERS NIET. WE GEVEN GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VOOR HET VERWIJDEREN, VERKEERD AFLEVEREN OF NIET OPSLAAN VAN COMMUNICATIES, PERSOONLIJKE INSTELLINGEN OF ANDERE GEGEVENS. U AANVAARDT DAT ONZE AANDEELHOUDERS, EIGENAREN, VOORZITTERS, AANGESLOTEN MAATSCHAPPIJEN, DIRECTEURS, MEDEWERKERS EN ANDERE VERTEGENWOORDIGERS HET VOORDEEL ZULLEN HEBBEN VAN DEZE CLAUSULE.

HET BEPERKEN VAN BEPAALDE GARANTIES IS VOLGENS TOEPASBARE WETGEVING MOGELIJK NIET TOEGESTAAN, DUS DEZE DISCLAIMER OF EEN DEEL HIERVAN IS WELLICHT NIET VAN TOEPASSING VOOR U.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

VOOR ZOVER DE WET DIT TOELAAT, SLUITEN WIJ UIT EN WIJZEN WIJ, NAMENS ONZE DIRECTEURS, VOORZITTERS,AANGESLOTEN MAATSCHAPPIJEN, MEDEWERKERS, AGENTEN, LEVERANCIERS, LICENTIEGEVERS EN DIENSTVERLENERS ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR VERLIES EN KOSTEN VAN WELKE AARD DAN OOK DIE OP WELKE WIJZE DAN OOK ONTSTAAN, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING, DIRECTE, INDIRECTE, ALGEMENE, SPECIALE, STRAFBARE, BIJKOMENDE OF GEVOLGSCHADE; VERLIES VAN GEBRUIK; VERLIES VAN GEGEVENS; VERLIES VEROORZAAKT DOOR EEN VIRUS; VERLIES VAN INKOMSTEN OF WINST; VERLIES VAN OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN; CLAIMS VAN DERDEN; OF ANDERE VERLIEZEN VAN WELKE AARD DAN OOK, OOK AL ZIJN WIJ GEÏNFORMEERD VAN DE MOGELIJKHEID
VAN DERGELIJKE SCHADE OF VERLIEZEN, ONTSTAAN UIT OF SAMENHANGEND MET HET GEBRUIK VAN DEZE SITE OF ANDERE WEBSITES WAARMEE DEZE GEKOPPELD IS, OF OP DEZE SITE BESCHIKBARE HANDELSWAAR. U NEEMT
DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID OP U VOOR HET INSTELLEN VAN PROCEDURES, DIE U NOODZAKELIJK ACHT, VOOR HET MAKEN VAN EEN
BACK-UP VAN GEGEVENS EN HET CONTROLEREN OP VIRUSSEN. DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID GELDT ONGEACHT OF DE AANGEVOERDE AANSPRAKELIJKHEID GEBASEERD IS OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF EEN ANDERE BASIS.

INDIEN EEN DEEL VAN DEZE BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID VOOR WELKE REDEN DAN OOK ONGELDIG OF ONUITVOERBAAR WORDT VERKLAARD, DAN IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VRIJGESTELDE PARTIJEN VOOR AANSPRAKELIJKHEDEN DIE ANDERS BEPERKT ZOUDEN ZIJN, NIET HOGER DAN TIEN DOLLAR ($10,00).

Deze gebruiksvoorwaarden geven u specifieke wettelijke rechten en u heeft misschien ook andere rechten, deze zijn per land verschillen. Sommige rechtsgebieden staan bepaalde beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid niet toe. In dat geval gelden de beperkingen en uitsluitingen zoals uiteengezet in deze gebruiksvoorwaarden niet
voor u. Andere rechtsgebieden staan beperkingen en uitsluitingen onder bepaalde voorwaarden wel toe. In dat geval gelden de in deze gebruiksvoorwaarden uiteengezette beperkingen en uitsluitingen, voor zover toegestaan door de wetten van deze rechtsgebieden. Uw wettelijke rechten als consument, indien bestaand, worden niet aangetast door deze bepalingen en we zijn er niet op uit om aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken voor frauduleuze valse verklaring.

Links naar andere sites

Deze site kan links naar andere websites, beheerd door derden, bevatten. Omdat we geen invloed hebben op websites van derden, zijn we niet verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid van die websites en wij onderschrijven deze niet en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, reclame, diensten, producten of ander materiaal op of beschikbaar via dergelijke websites. Lift Brands is niet direct of indirect verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade of verlies die zijn veroorzaakt of zouden zijn veroorzaakt door of samenhangend met het gebruik van of gebaseerd op elke inhoud, reclame, diensten, producten of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke websites. Dit beleid is niet van toepassing op uw gebruik van websites van derden; uw gebruik van dergelijke websites is gebonden aan het beleid en de voorwaarden van de eigenaar van die websites.

Wijziging en beëindiging

Wij behouden ons het recht om te allen tijde en zo nu en dan deze site (of enig deel ervan) en/of de informatie, materialen, producten en/of diensten beschikbaar via deze site (of enig deel ervan) tijdelijk of permanent te wijzigen, bewerken, te verwijderen, buiten werking te stellen of te beëindigen, met of zonder kennisgeving. U gaat ermee akkoord dat we niet aansprakelijk zijn jegens u of enige derden voor een dergelijke wijziging, bewerking, verwijdering, buitinwerkingstelling of beëindiging van deze site.

Interpretatie

De in deze gebruiksvoorwaarden gebruikte term "inclusief" betekent "inclusief, maar niet beperkt tot".

Verklaring van afstand

Ons onvermogen om te allen tijde de prestatie van enige voorwaarde uit deze gebruiksvoorwaarden of uitoefening van de hierin voorziene rechten te eisen, betekent niet dat er afstand gedaan wordt van een dergelijke voorwaarde of recht. Alle verklaringen van afstand moeten schriftelijk worden gedaan. Tenzij de schriftelijke verklaring van afstand uitdrukkelijk het tegendeel verklaart, wordt geen verklaring van afstand van schending van een bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden of van enig recht welke hierin wordt vastgelegd van Lift Brands gezien als een blijvende of opvolgende schending van een dergelijke bepaling, een verklaring van afstand van de bepaling zelf of een verklaring van afstand van enig recht uit deze gebruiksvoorwaarden.

Deelbaarheid

Indien een bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden volgens een bevoegde rechter in strijd is met de wet, wordt een dergelijke bepaling veranderd en geïnterpreteerd om zo goed als mogelijk aan de doelen van de oorspronkelijke bepaling te voldoen, voor zover de wet dit toestaat. De overige bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden blijven onverminderd van kracht.

Toepasselijk recht, rechtsgebied en -plaats

Deze gebruiksvoorwaarden worden geregeld volgens de wetgeving van de Staat van Minnesota, ongeacht de conflicten van wettelijke bepalingen. Alle acties of maatregelen voorvloeiend uit of samenhangend met deze gebruiksvoorwaarden zullen exclusief behandeld worden in een staats- of federale rechtbank van Hennepin County, Minnesota. Bij deze onderwerpt u zich onherroepelijk aan de persoonlijke rechtspraak van bovengenoemde rechtbanken voor alle dergelijke zaken. We behouden ons echter het recht om juridische procedures in het rechtsgebied waar de inbreuk op deze overeenkomst plaatsvindt of zijn oorsprong vindt, uit te voeren.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in om Lift Brands, zijn dochterondernemingen, aangesloten maatschappijen, hun respectievelijke voorzitters, agenten, partners en medewerkers schadeloos te stellen en te vrijwaren van verlies, aansprakelijkheid, claims of eisen, inclusief redelijke advocatenkosten van derden als gevolg van of samenhangend met uw schending van deze gebruiksvoorwaarden bij het gebruik van deze site en/of voortvloeiend uit een inbreuk op uw verklaringen en garanties zoals hierboven reeds vermeld en/of als de inhoud die u plaatst op of via deze site ons aansprakelijk maakt voor iemand anders. We behouden ons het recht om ons tegen een dergelijke vordering te verweren en u stemt ermee in redelijkerwijs met ons samen te werken en ons van de informatie te voorzien die wij nodig hebben.

Gehele overeenkomst

Deze gebruiksvoorwaarden (samen met ons privacybeleid en enige doorklikovereenkomsten op deze site) vormen de volledige overeenkomst tussen u en Lift Brands met betrekking tot deze site en vervangen alle voorgaande communicatie, onderhandelingen en overeenkomsten, zowel mondeling, schriftelijk of elektronisch, tussen u en Lift Brands, met betrekking tot deze site en uw gebruik van deze site.